Thanh trượt TBI, PM, IKO, THK

Con trượt THK - Thanh trượt THK

Con trượt THK - Thanh trượt THK

Mã dịch vụ : SP-21

Giá : Liên hệ

  • Con trượt THK - Thanh trượt THK
1
SMLXL

Hoặc đặt hàng qua điện thoại

0968.696.306 - 0979.733.655

Tag :

Con trượt THK 
HSR15A, HSR20A, HSR25A, HSR30A, HSR35A, HSR45A, HSR55A, HSR65A, HSR85A 
HSR20LA, HSR25LA, HSR30LA, HSR35LA, HSR45LA, HSR55LA, HSR65LA, HSR85LA 
HSR15R, HSR20R, HSR25R, HSR30R, HSR35R, HSR45R, HSR55R, HSR65R, HSR85R 
HSR20LR HSR25LR, HSR30LR, HSR35LR, HSR45LR, HSR55LR, HSR65LR, HSR85LR 
HSR15B, HSR20B, HSR25B, HSR30B, HSR35B, HSR55B, HSR65B, HSR85B, HSR45B 
HSR20LB, HSR25LB, HSR30LB, HSR35LB, HSR45LB, HSR55LB, HSR65LB, HSR85LB, 
HSR8RM, HSR10RM, HSR12RM 
 
SSR - thanh trượt THK
SSR15XW, SSR20XW,  SSR25XW,  SSR30XW,  SSR35XW,  SSR15XV 
SSR20XV,  SSR25XV,  SSR15XTB,  SSR20XTB,  SSR25XTB 


SRS-thanh trượt THK
SRS9M,  SRS12M,  SRS15M,  SRS20M,  SRS25M,  SRS9WM,  SRS12WM,  SRS15WM 
 
SHW-thanh trượt THK
SHW12CAM,  SHW14CAM,  SHW17CAM,  SHW21CA,  SHW27CA,  SHW35CA,  SHW50CA SHW12CRM,  SHW12HRM,  SHW14CRM 
SHW17CRM,  SHW21CR,  SHW27CR,  SHW35CR,  SHW50CR 


HRW loại 
HRW17CA,  HRW17CAM HRW21CA,  HRW21CAM,  HRW27CA,  HRW27CAM,  HRW35CA HRW35CAM,  HRW50CA, HRW60CA 
HRW12LRM,  HRW14LRM,  HRW17CR,  HRW17CRM,  HRW21CR , HRW27CRM,  HRW35CR , HRW35CRM, HRW50CR 


SHS-thanh trượt THK
SHS15C,  SHS15LC,  SHS20C,  SHS20LC,  SHS25C,  SHS25LC,  SHS30C,  SHS30LC,  SHS35C,  SHS35LC,  SHS45C,  SHS45LC 
SHS55C,  SHS55LC,  SHS65C,  SHS65LC 
SHS15V,  SHS15LV,  SHS20V,  SHS20LV,  SHS25V,  SHS25LV,  SHS30V,  SHS30LV,  SHS35V,  SHS35LV,  HS45V, SHS45LV,  SHS55V,  SHS55LV,  SHS65V, SHS65LV,  SHS15R,  SHS20R,  SHS20LR,  SHS25R SHS25LR, SHS30LR, SHS35R,  SHS35LR,  SHS45R,  SHS45LR, SHS55R,  SHS30R,  SHS55LR 

Khách hàng & Đối tác

Khách hàng đối tác
Khách hàng đối tác
Khách hàng đối tác
Khách hàng đối tác
Khách hàng đối tác
0986 966 338